Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.1. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, vertegenwoordiger van To Act. To Act is een eenmanszaak en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: KvK: 76882829; BTW nummer NL195090366B01
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overeenkomst
de overeenkomst tot dienstverlening;
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever
met betrekking tot uitvoering van de opdracht door To Act.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die To Act met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van therapie, trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte;
opdracht 3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een activiteit; zoals teamdag, -traject, training, begeleidingstraject van een werknemer, stuurt To Act een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen To Act en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.2 Indien To Act en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende overeenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan To Act,
geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de overeenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 BTW is afhankelijk van de dienst die verzorgt wordt. Reis- en verblijfkosten zijn exclusief BTW. Dit wordt in de offerte vermeld.

4. Annulering
4.1
Annulering van een groeps- of teamtraining of begeleidingstraject voor een medewerker door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde startdatum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
Annulering van een individuele of groepsafspraak voor therapie of coaching kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Wordt de afspraak binnen 24 uur afgezegd breng ik de helft van het tarief in rekening. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder bericht wordt de sessie volledig gefactureerd.
4.2 Indien de training of begeleiding in geval van overmacht aan de kant van To Act niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. To Act kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datum wijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien To Act bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is To Act gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling
5.1 To Act zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende team- of groepstraining of begeleidingstraject. Opdrachtgever is verplicht het gehele bedrag ineens te voldoen voor start van de training. De betalingstermijn is 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door To Act, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij een individuele of groepsafspraak voor therapie of coaching wordt de factuur na de sessie verstuurd. De betalingstermijn is 2 weken na de factuur datum.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. To Act is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die To Act redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Aansprakelijkheid
6.1 To Act is verplicht de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens To Act door een derde wordt verzorgd, is To Act niet aansprakelijk en komt schade die voortvloeit uit een handelen of nalaten door deze derde, zowel directe als indirecte schade, voor rekening van deze derde.
6.2 To Act aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie door de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van To Act.
6.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
6.4 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade dan is deze beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan To Act voor de betreffende opdracht verschuldigd is en tot maximaal het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van de gebruiker.
6.5 To Act is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
6.6 Iedere aansprakelijkheid van To Act is te allen tijde beperkt tot het maximaal geoffreerde bedrag van de desbetreffende training.
6.7 To Act zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om, inzake de ontstane schade, rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
6.8 Een door To Act verzorgde training zal slechts leiden tot een inspanningsverplichting. De trainer zal zijn verplichtingen nakomen, zodanig als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de
maatstaven van het moment van nakomen, van de trainer kan worden verlangd.

7. Vertrouwelijkheid
7.1 To Act behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
7.2 To Act staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
7.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

8. Klachten
Ik hoop dat klachten in mondeling contact worden uitgesproken. Mochten we er niet uitkomen dan volgen hieronder de volgende stappen die u kan ondernemen.
8.1 Klachten dienen zo snel als mogelijk en binnen 7 dagen na ontdekking door opdrachtgever te worden ingediend door deze schriftelijk, onderbouwd te sturen naar info@to-act.nl.
8.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Voor meer informatie kunt u kijken op NIBIG.nl.
Ik ben geregistreerd bij de NVPMT en aangesloten bij de FVB, federatie vakgerichte beroepen.

9. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
9.1 Deze voorwaarden zijn te verkrijgen op de website van gebruiker
9.2 Van toepassing is steeds de laatste versie die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Opgesteld 21 februari 2023, Dalfsen

Ontdek wat To Act voor jou of jouw team kan betekenen.

Bel

06 82 33 51 59

Mail

info@to-act.nl

Bezoek

Dokter Stolteweg 82; gebouw 'Galilei'
8025 AZ  Zwolle